Bevoegd gezag

bevoegd gezag

Artikel 1 van het RVV: bevoegd gezag: gezag als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de wet;

Artikel 18 . eerste lid van het WVW luidt:

  • 1 Verkeersbesluiten worden genomen:

    • a. voor zover zij betreffen het verkeer op wegen onder beheer van het Rijk door Onze Minister;

    • b. voor zover zij betreffen het verkeer op wegen onder beheer van een provincie door gedeputeerde staten;

    • c. voor zover zij betreffen het verkeer op wegen onder beheer van een waterschap door het algemeen bestuur of, krachtens besluit van het algemeen bestuur, door het dagelijks bestuur;

    • d. voor zover zij betreffen het verkeer op andere wegen door burgemeester en wethouders, of krachtens besluit van hen, door een door hen ingestelde bestuurscommissie.

WhatsApp chat